كل عناوين نوشته هاي جمال رضايي اوريمي

جمال رضايي اوريمي
[ شناسنامه ]
نگاهي به زندگي پربار دکتر بازرگاني ، استاد دامپزشکي دانشگاه تهرا ...... شنبه 98/6/23
انتشار دو سند جالب از تاريخ معاصر دامپزشکي ...... شنبه 98/6/23
سير تکوين دامپزشکي از قرن نوزدهم ...... شنبه 98/6/23
دليل نامگذاري 14 مهر به نام روز دامپزشکي از زبان استاد دکتر تاج‎ ...... شنبه 98/6/23
تاريخچه دامپزشکي در ايران ...... شنبه 98/6/23
تاريخ دامپزشکي در ايران ...... شنبه 98/6/23
تبليغات پزشکي در گذار 100سال قانونگذاري ...... سه شنبه 98/5/29
نگاهي به کاربرد کلبتين در تاريخ ...... سه شنبه 98/5/29
انتشار سندي تازه درباره زمان تفکيک دانشکده دندانپزشکي از دانشکده ...... سه شنبه 98/5/29
خاطرات بانوي دندانساز اتريشي دربار قاجار ...... سه شنبه 98/5/29
  ==>   ليست آرشيو شده ها